Knihovní řád

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Stráži nad Ohří, schválenou usnesením zastupitelstva obce a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:
 

I.  Základní ustanovení

 

Čl. 1

 

Poslání a činnost knihovny

 

Obecní knihovna ve Stráži nad Ohří, je knihovnou základní ve smyslu §3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona. 

 

Čl.2

 

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby

    ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

    cb) informace z oblasti veřejné správy

    cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

    cd) přístup na internet

 

 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

 

 

3. Veškeré finanční částky (tj. manipulační poplatky, sankční poplatky, meziknihovní služby apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

 

Čl. 3

 

Registrace uživatele

 

 

1. Uživatelem knihovny  se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě   vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

 

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a  datum narození.  Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.

 

 

3.  Osobní údaje  bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

 

 

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

 

 

Čl. 4

 

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 

 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

 

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

 

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi, případně obecnímu úřadu.

 

 

Čl.5

 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 

 

1. Uživatel je povinen používat v knihovně  pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

 

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

 

3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v internetu.

 

 

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

 

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat,  rozmnožovat,  kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

 

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000Sb. autorský zákon).

 

 

III. Výpůjční řád

  

Čl. 6

 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 

 

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu,  z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo  prostřednictvím výměnných souborů.

 

 

 

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

 

Čl. 7

 

Rozhodnutí o půjčování

 

 

 

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

 

    a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

 

    b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

 

    c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení  

        autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

 

   d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční

       služby s podmínkou výpůjčky  pouze v prostorách knihovny. 

 

 

 

Čl. 8

 

Postupy při půjčování

 

 

 

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

 

2.  Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně. 

 

3. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně knihovního dokumentu  rozhoduje knihovník.

 

 

Čl. 9

 

Výpůjční lhůty

 

 

 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

 

 

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. 

 

Čl. 10

 

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

 

 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

 

 

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

 

 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 

3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 

4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanové lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

 

5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Čl. 8

 

Postupy při půjčování

 

 

 

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

 

2.  Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně. 

 

3. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně knihovního dokumentu  rozhoduje knihovník.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

 

Čl. 12

 

Ztráty a náhrady

 

 

 

1.  Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 

 

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 

 

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

 

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

Čl. 13

 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 

 

1. Poplatek z prodlení:

 

Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 

 

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:

 

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

 

 

3. Ztráta průkazu uživatele:

 

Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

 

Čl. 14

 

Náhrady všeobecných škod

 

 

 

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením po předešlého stavu“).

 

 

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

  

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 

 

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

 

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

  

3. Tento KŘ platí na dobu neurčitou.

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

  

 

1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny ve Stráži nad Ohří.

 

2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

 

 

Každý občan má právo půjčovat si knihy z obecní knihovny, jakmile se stane jejím čtenářem a  zavazuje se dodržovat tento ceník služeb a knihovní řád vydaný Obcí Stráž nad Ohří

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode